Dôležitosť ochrany životného prostredia je každodennou témou. Chrániť prírodné skvosty Žitného ostrova je našou povinnosťou! Environmentálna uvedomelosť, zodpovedný životný štýl šetrný k životnému prostrediu, politika odpadového hospodárstva a s tým súvisiaca legislatíva, recyklácia odpadov a význam ich triedenia, ako dosiahnuť nulovú produkciu odpadov – zero ­waste, možnosti kompostovania odpadov, čistenie verejných priestranstiev a sadenie stromčekov – to sú ústredné myšlienky projektu Green Kukkonia.

Odoberať Kukkonia Green