Milí Súťažiaci!


Informujeme vás, že v novembri 2014 došlo k vyhodnoteniu súťaže „Pre rozkvitnutý Žitný ostrov“. Do súťaže sa zapojilo 19 obcí: Báč, Brestovec, Čičov, Dunajský Klátov, Jahodná, Jurová, Kľúčovec, Lehnice, Mad, Medveďov, Okoličná na Ostrove, Ohrady, Okoč, Šamorín, Trhová Hradská, Vrakúň, Veľké Blahovo, Veľké Dvorníky, Zemianska Olča.

Bodové hodnotenie mali na starosti 3 osoby. Bodové hodnotenie pozostávalo z dvoch častí:
1. vzhľad a skúsenosti počas návštevy jednotlivývh obcí
2. odpovede na súťažné otázky, ktoré sa vzťahovali na estetický vzhľad obcí, vytvorenie jedinečného životného priestoru so zohľadnením požiadaviek týkajúcich sa ochrany životného prostredia a environmentálneho riadenia. Vytvorenie nových a udržiavanie existujúcich zelených plôch, alejí a ich úprava na jedinečné životné priestory; vytvorenie kultivovaného prostredia; výsadba kvetov vo verejných priestoroch, popri uliciach, pred budovami a inštitúciami.

• Kvalita zelených plôch a kvetinového porastu v obci (použité typy kvetov, plán a kvalita údržby) – 35 bodov
• Okolie verejných inštitúcií, detských a športových ihrísk, zberné miesta odpadu, čistota a upravenosť prístupových ciest – 35 bodov
• Ochrana životného prostredia, udržateľnosť, environmentálna výchova (ochrana jednotlivých elementov životného prostredia, environmentálna výchova, povedomie o klimatických zmenách, činnosti prispievajúce k udržateľnosti) – 10 bodov
• Účasť obyvateľov vo vytvorení zelených plôch (skrášľovanie verejných priestorov pomocou miestnych obyvateľov, miestnych komunít, miestnych podnikov) - 10 bodov
• Vytvorenie turistickej atraktivity, lákavého prostredia pre turistov (turistické atrakcie: kostoly, sochy, atď. a informovanie turistov pomocou informačných tabúľ, odpočívadiel, rozhľadní, atď.) – 10 bodov

Na základe vypísanej súťaže sme konštatovali, že naše obce majú čo robiť. Žiaľ, sme videli málo riešení, ktoré lahodia oku a vyžarujú pokoj. Samozrejme sme si vedomí faktu, že možnosti niektorých obcí sú obmedzené kvôli svojim malým rozmerom. Hodnotili sme esteticky upravené časti obcí, jedinečné detaily, jednoduché kvetinové záhony a v nesposlednom rade poriadok a čistotu. Hodnotili sme aj celkovú estetickosť obcí, ako aj to, čo môžu ponúkať obyvateľom a návštevníkom (upravený park, detské ihrisko, čistota). Domnievame sa, že vymenované nároky nie sú samoúčelné. Estetické a čisté prostredie totiž zlepšuje náš životný priestor, v ktorom žijeme a pracujeme. Treba nájsť riešenie na uplatnenie našich nárokov! Samozrejme ani jedna myšlienka nie je zadarmo. Prostredníctom tejto súťaže sme chceli upriamiť pozornosť na dobré riešenia, nápady a na to, že možnosti predsa existujú! Inak sa ani nedá! Cieľom finančných príspevkov je motivovať obce k pozitívnym iniciatívam.

Na základe návštevy a výsledkov bodového hodnotenia je poradie 19 účastníkov nasledovný:

Vypisovateľovi súťaže navrhujeme, aby 3. miesto udelil 3 obciam, ktoré získali 3., 4. a 5. miesta. Tieto obce boli úspešné v niektorej z daných oblastí.

V súťaži, ktorá sa uskutočnila v roku 2014, skončili na 3. mieste nasledovné obce:
Jahodná – Rozprestiera sa na krásnom mieste, na brehu Malého Dunaja; obec skrášľuje niekoľko pekných detailov (kvety).
Šamorín – Mesto, v ktorom je veľmi veľa zelenej plochy a má úplne iné možnosti ako malá obec. Má všetky predpoklady na to, aby získala vyššie umiestnenie v ďalších kolách súťaže.
Brestovec – Malá obec s príjemnou atmosférou na okresnej hranici Komárno – Dunajská Streda. Získala našu priazeň vďaka svojim zeleným plochám, ktoré vyžarujú pokoj.

Na 2. mieste skončila obec Okoličná – Obec v okrese Komárno upriamila pozornosť na seba svojimi jedinečnými, upravenými verejnými priestormi. Obec veľa pracovala na tom, aby získala unikátny celkový obraz. Vytvorila totiž nové verejné priestory, o existujúce sa naďalej stará a obohatila ich kvetinami. Mali sme dojem, že sa v Okoličnej býva dobre a návštevníkom obce ponúka príjemné zážitky.

Na 1. miesto súťaže sa dostala obec Čičov – Táto obec má tvár i dušu. Vidieť jej sofistikované, upravené zelené plochy bol ozajstný zážitok. Celá dedina vyžaruje pokoj, každý detail svedčí o čistote a upravenosti. Môže slúžiť ako vzor aj pre ostatné obce na Žitnom ostrove. Jej sochy vo verejných priestoroch predstavujú miestne pozoruhodnosti a harmonicky sa začleňujú do života obce. Obec Čičov ukázala, že sa to dá robiť inak! Blahoželáme!

Sme si vedomí toho, že každá obec disponuje inými miestnymi podmienkami. Konečné poradie vzniklo vzhľadom na všetky tieto skutočnosti. Na mnohých miestach záleží len na obyvateľoch, čo všetko dokážu ich obce či mestá ponúkať návštevníkom a hlavne tým, ktorí tam žijú. Vtedy budeme naozaj sami sebou, ak dokážeme vniesť kúsok seba, našej práce do formovania obce či mesta, kde žijeme.
Ďakujeme obciam za účasť v súťaži a víťazom srdečne blahoželáme! Len tak ďalej!